Skip to content

Algemene Voorwaarden NK Mountainbike XCO 2020

Ook van toepassing op Kidsrace en Funklasse.

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: Het KNWU NK Mountainbike en alle wedstrijden/activiteiten die in dit weekend plaatsvinden.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Watersley Topsports) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer van het KNWU NK Mountainbike dient in het jaar waarin het onderstaande onderdeel van het Evenement wordt gehouden tenminste de aangegeven minimumleeftijd te hebben bereikt:

 • MTB Funklasse mannen & vrouwen; 18 jaar
 • MTB Kidsrace; 5 jaar
 • MTB Masters 40+ ; 40 jaar
 • MTB Masters 50+ ; 50 jaar

2.2. De Deelnemer dient een valhelm te dragen.

2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en waar nodig het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.4. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden. De Deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde shirts; deze zullen per post worden toegezonden.

2.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.6. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die de Deelnemer of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat de Deelnemer aan deze eis voldoet en dat de Deelnemer zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Lees de Privacy Statement voor meer informatie.

Artikel 6: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het KNWU NK Mountainbike is van toepassing het reglement MTB Race, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Privacy Statement

Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement.

Marijke Thielen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark. Zij is te bereiken via marijke@watersley.com.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan jeroen.niessen@watersley.com.

Evenementen Stichting Watersley Topsports / Watersley Sports & Talentpark

De Privacy Statement is van toepassing op de evenementen georganiseerd door Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark en de websites beheerd door Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark.

Tijdens de inschrijving van een evenement vragen wij u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het evenement. In de Algemene Voorwaarden vindt u een verwijzing naar de Privacy Statement.

Contactgegevens:

Watersley Sports & Talentpark
Watersley 31
6132 KA Sittard
info@watersley.com

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom

Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Licentie gegevens van de aangesloten bond

Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of evenement E-Magazine inclusief aanbiedingen of arrangementen in samenwerking met sponsoren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Deelname aan horeca arrangementen indien u zich hiervoor aanmeldt via het inschrijfformulier.
 • De aangesloten bond te informeren over uw deelname en resultaat, indien zich heeft ingeschreven met vermelding van uw licentie.
 • U te informeren over het resultaat van uw deelname aan het evenement met betrekking tot de tijdwaarneming.
  Om merchandise die heeft besteld tijdens de inschrijving bij u af te leveren.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken wij alleen uw e-mailadres. In nieuwsbrieven vermelden wij links naar webpagina’s waarmee u zich kunt afmelden van de nieuwsbrief of waarmee u uw e-mailadres kunt aanpassen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de inschrijfgegevens tot 2 jaar na het evenement voor evenementsupport en verdere bedrijfsvoering.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige (18 jaar of jonger) inschrijft voor een evenement georganiseerd door Stichting Watersley Topsports of Watersley Sports & Talentpark dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven bij een bezoek aan een website van Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark, voordat deze cookies mogen worden geplaatst en gebruikt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@watersley.com. Wij verzoeken u om de naam van het evenement, uw naam, uw woonplaats en uw geboortedatum te vermelden in het verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@watersley.com.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Statement is alleen van toepassing op de websites van Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Statement van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark passen haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy Statement worden opgenomen. Sporteiland raadt u dan ook aan de Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen Stichting Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark er alles aan doen u per email en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.